Typy dokumentu księgowego dla ryczałtu

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Okno wprowadzania dokumentu księgowego

Wybór typu dokumentu księgowego dla ryczałtu

Najważniejszymi typami dokumentu dla ryczałtu są "Przychody" i "Sprzedaż nieudokumentowana".

Typy Zakupy, wydatki, VAT naliczony i Wydatek (koszty) są przeznaczone głównie dla podatników VAT, bowiem przy okazji wprowadzania dokumentów do ewidencji VAT można je dodatkowo pogrupować według celu poniesienia wydatku, dzięki temu można otrzymać dodatkowe informacje o wartości kosztów i dochodu z działalności gospodarczej. Informacje te mogą się przydać np. dla sprawdzenia, czy ryczałt jest najlepszą formą opodatkowania działalności pod względem wysokości podatku. Podział na "Zakupy" i "Wydatki (koszty)" jest pomocny przy określeniu rentowności sprzedaży.

Typy dokumentu dla ryczałtu

 1. Przychody, VAT należny - ten typ wybiera się dla dokumentów sprzedaży, głównie dla faktur sprzedaży, miesięcznych raportów fiskalnych, rejestrów sprzedaży VAT, paragonów oraz wszelkich innych dowodów dokumentujących przychody (bez sprzedaży nieudokumentowanej podatników VAT). Ten typ także wybiera się przy księgowaniu VAT należnego od nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz innych nabyć dla których podatnikiem jest nabywca.
 2. Zakupy, wydatki, VAT naliczony - pozycję należy wybierać dla zakupów towarów i materiałów.
 3. Zakup wyposażenia - tą pozycję należy wybierać dla zakupów wszelkich rzeczowych składników majątku, związanego z wykonywaną działalnością, nie zaliczone do środków trwałych, o wartości początkowej przekraczającej 1500 zł. Zakup ten jest automatycznie przenoszony do Ewidencji wyposażenia.
 4. Zakup środek trwały - typ dokumentu używany przy wprowadzaniu dowodów zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 3500 zł.
 5. Wydatki na samochód prywatny - typ dokumentu stosowany dla dowodów dokumentujących wydatki związane z eksploatacją samochodów nie będących środkami trwałymi, rozliczanych za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu. Dla tego typu dokumentu należy wybrać nazwę pojazdu (pojazdy wprowadza się pod węzłem "Pojazdy" pod firmą) i wpisać kwotę wydatku w polu "Kwota do przebiegu", pole to jest automatycznie uzupełniane jeżeli dowód jest też wprowadzany do rejestru VAT. Zobacz też: Ewidencja przebiegu pojazdów.
 6. Sprzedaż nieudokumentowana - typ dokumentu stosowany przez podatników VAT nie używających kas fiskalnych przy wprowadzaniu kwoty sprzedaży "bezrachunkowej" czyli sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Program potrafi automatycznie rozliczać tego typu sprzedaż na stawki VAT z zastosowaniem struktury zakupu towarów i materiałów. Aby automatyczne rozliczanie było możliwe należy zdefiniować osobny rejestr VAT sprzedaży typu "Sprzedaż nieudokumentowana" przypisując do niego rejestr zakupu z którego będzie liczona struktura zakupu. Zobacz też: Rozliczne VAT należnego strukturą zakupu.
 7. Wydatek (koszty) - pozycję należy wybierać dla zakupów innych niż towary i materiały.
 8. Nabycie wewnątrzwspólnotowe - typ używany podczas księgowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Umożliwia wybór dwóch rejestrów VAT: rejestru nabycia i rejestru VAT należnego typu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 9. Nabycie - podatnikiem nabywca - typ dokumentu stosowany przy księgowaniu nabyć dla których podatnikiem VAT jest nabywca. Umożliwia wybór dwóch rejestrów VAT: rejestru nabycia i rejestru VAT należnego typu Nabycie towarów dla których podatnikiem jest nabywca.
 10. Import towarów - typ dokumentu stosowany przy księgowaniu importu towarów. Umożliwia wybór dwóch rejestrów VAT: rejestru nabycia i rejestru VAT należnego typu Import towarów.
 11. Import usług - typ dokumentu stosowany przy księgowaniu importu usług. Umożliwia wybór dwóch rejestrów VAT: rejestru nabycia i rejestru VAT należnego typu Import usług.


Ksiegi-14-typy-dokumentu-ryczalt.png

Zobacz też