Wartości niematerialne i prawne definicja

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wartościami niematerialnymi i prawnymi są:

 • nabyte prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu,
  • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • autorskie prawa majątkowe,
  • pokrewne prawa majątkowe,
  • licencje,
  • prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
  • wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy dzierżawy, umowy najmu, umowy licencyjnej (sublicencji) lub innej umowy o podobnym charakterze.