Serwer TreeDB

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Dokumentacja programu TaxMachine

Co to jest TreeDB?

TreeDB to stworzona od podstaw obiektowa baza danych, umożliwiająca realizację funkcji niemożliwych do zaimplementowania w tradycyjnych systemach baz danych oraz zapewniająca niezwykłą wydajność przetwarzania informacji.

Zastosowanie serwera TreeDB umożliwia pracę w programie TaxMachine na wielu komputerach jednocześnie. Serwer steruje dostępem wielu programów TaxMachine do jednej bazy danych oraz na bieżąco informuje wszystkie komputery o wprowadzanych do bazy zmianach. Dzięki temu wszyscy użytkownicy mają przed oczami zawsze aktualne dane. Umożliwia to wydajną i bezpieczną pracę wielu użytkowników z jedną bazą danych.

Serwer TreeDB automatycznie tworzy kopie baz danych z zadaną przez użytkownika częstotliwością. Dodatkowo system TreeDB wykorzystuje w trakcie pracy mechanizm tzw. journaling'u , tzn. przeprowadza wszystkie modyfikacje bazy danych w sposób zabezpieczający bazę danych przed uszkodzeniem w razie wystąpienia awarii sprzętu w trakcie pracy.

Serwer TreeDB umożliwia pracę zdalną. Dzięki zastosowaniu wydajnych algorytmów kompresji danych użytkownicy mogą się łączyć z serwerem poprzez stosunkowo wolny Internet i nadal wydajnie pracować.

Główne okno serwera

W głównym oknie serwera wykonuje się operacje na bazach danych i użytkownikach.

Serwer treedb.png

Operacje na bazach danych

Aby utworzyć nową bazę danych lub podłączyć bazę już istniejącą należy kliknąć prawym przyciskiem na węźle "Bazy danych" w drzewie lub na pustej przestrzeni listy baz danych i z menu wybrać odpowiednio "Dodaj nową bazę danych" lub "Podłącz bazę danych". Następnie w oknie edycyjnym należy wpisać nazwę bazy danych oraz wskazać ścieżkę i nazwę pliku bazy, w przypadku nowej bazy plik zostanie utworzony, przy podłączaniu istniejącej plik musi już być na dysku.

Aby edytować rejestrację bazy danych należy kliknąć prawym przyciskiem na nazwie bazy w liście i wybrać "Edytuj rejestrację bazy danych".

Baza danych.png


Okno edycji rejestracji bazy danych posiada zakładkę "Kopie zapasowe", w której ustala się częstotliwość i miejsce wykonywania kopii zapasowych. Dla bezpieczeństwa kopie powinny być przechowywane na innym dysku fizycznym niż baza danych.

Baza danych kopie.png


Dodatkowo menu kontekstowe dla bazy danych posiada następujące pozycje:

  • Odłącz bazę danych - powoduje wyrejestrowanie bazy danych z serwera. Baza danych nie jest usuwana z dysku, przestaje być widoczna dla programów korzystających z serwera.
  • Usuń bazę danych - baza danych jest wyrejestrowana i kasowana.
  • Przywróć kopię - przywracanie kopii bazy danych z pliku kopii zapasowej, operacja wykonywana np. po uszkodzeniu bazy danych lub dysku na którym baza się znajdowała.
  • Wykonaj kopię - umożliwia manualne wykonywanie kopii zapasowej.
  • Przełącz w tryb online i Przełącz w tryb offline - przełączenie bazy danych w tryb offline powoduje że baza danych staje się niedostępna dla programów korzystających z serwera, serwer przestaje korzystać z pliku bazy danych. Dzięki temu na pliku bazy danych można wykonywać operacje, które w trybie online są niemożliwe, np. skopiować bazę danych do innego katalogu czy na inny dysk. Aby baza danych mogła być znowu używana należy wybrać pozycję "Przełącz w tryb online".

Operacje odłączenia i usunięcia bazy danych, przejścia w tryb offline i przywrócenia kopii mogą być wykonywane tylko gdy baza danych nie jest używana przez programy korzystające z serwera.

Operacje na użytkownikach

Pod węzłem Użytkownicy serwer przechowuje listę użytkowników mających możliwość wykonywania operacji na bazach danych. Użytkownika definiuje się poprzez podanie jego nazwy i hasła.

Aby dodać nowego użytkownika należy kliknąć prawym przyciskiem na węźle Użytkownicy w drzewie lub na pustej przestrzeni listy użytkowników i z menu wybrać Dodaj użytkownika. Następnie w oknie edycyjnym należy wpisać nazwę i hasło użytkownika.

Aby edytować dane użytkownika należy kliknąć prawym przyciskiem na jego nazwie w liście i wybrać Edytuj dane użytkownika. Usuwanie użytkownika odbywa się podobnie, z tym że z menu kontekstowego należy wybrać Usuń użytkownika.

Użytkownicy treedb.png

Automatyczna aktualizacja

Serwer TreeDB może być automatycznie aktualizowany przez Internet. Aby sprawdzić czy dostępna jest aktualizacja należy:

  1. nawiązać połączenie z Internetem jeżeli komputer nie jest podłączony na stałe,
  2. nacisnąć Sprawdź dostępność aktualizacji na pasku narzędzi,
  3. postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w oknie aktualizacji.

Po przeprowadzeniu aktualizacji serwer zostanie uruchomiony ponownie jeżeli będzie to konieczne.

Zobacz też