Stawki amortyzacji podatkowej

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Podatki:Spis treści

Poniższa tabela zawiera maksymalne stawki amortyzacji (podatkowej) dla poszczególnych grup środków trwałych.


Pozycja
Stawka
%
Symbol KŚT
(grupa lub
podgrupa,
lub rodzaj)
Nazwa środków trwałych
Powiązanie z KRŚT
1
2
3
4
5
01
1,5
11
Budynki mieszkalne
15,16
122
Lokale mieszkalne  
2,5
10
Budynki niemieszkalne
10,11,12
13,14,15
17,18,19
110
Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej
154
159
121
Lokale niemieszkalne  
4,5
102
Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)
227
293
104
Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)
200
202
203
205
209
220
221
222
10
103
Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3
- trwale związane z gruntem
125
109
Domki kempingowe, budynki zastępcze
- trwale związane z gruntem
169
198
010
Plantacje wikliny
001
02
2,5
224
Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli
250
251
253
254
255
259
293
297
21
Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych
256
290
Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych
28
291
Wieże przeciwpożarowe
291
225
Melioracje podstawowe
01
226
Melioracje szczegółowe
01
4,5
2
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych
2
10
211
Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych
651
221
Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów
680
14
202
Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne
507
20
200
Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty
510
03
7
3
Kotły i maszyny energetyczne
3
14
323
Silniki spalinowe na paliwo lekkie
323
324
Silniki spalinowe na paliwo ciężkie
324
325
Silniki spalinowe na paliwo gazowe
325
326
Silniki powietrzne
326
343
Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie
343
344
Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie
344
349
Reaktory jądrowe
349
04
7
431
431-0 filtry (prasy) błotniarki
431-4 cedzidła mechaniczne
431
450
Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450-50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)
450
451
Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451-0 piece koksownicze)
451
454
Piece do wypalania tunelowe
454
475
Aparaty bębnowe
475
477
Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8
477
10
4
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
4
14
41
Obrabiarki do metali
40, 41
44
Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów
44
46
Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)
46
47
Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474,475,477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)
47
18
449
Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych
449
465
Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody
465
469
469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu
469
474
Kolumny nitracyjne i denitracyjne
474
479
479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu
479
481
Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym
481
   
482
Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym
482
484
484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego
484
Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,

484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe

Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi
490
Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne
490
492
Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami
492
493
Z rodzaju 493 roboty przemysłowe
493
20
434
434-01 maszyny do zamykania słoi
434
Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek
465
Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego
465
30
491
Zespoły komputerowe
491
05
7
506
506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza
506
507
507-2 i 507-3 krystalizatory
507
507-4 komory potne
548
548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego
548
583
583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla
583
583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
10
512
Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych
512
513
Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla
513
514
514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni
514
514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe
514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni
Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy
514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze
520
Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:
520
520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
520-2 cyrkulaki
520-3 szlifierki
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
520-5 kombajny do robót przygotowawczych
523
Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego
523
525
525-31 autoklawy
525
529
Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych:
529
529-81 do produkcji elementów z lastryko
529-82 do produkcji sztucznego kamienia
56
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych
56
582
Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM
582
 
14
50
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego
50
517
Maszyny i urządzenia torfiarskie
517
52
Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych
52
53
Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych
53
54
Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne
54
55
Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej
55
561
561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi
561
568
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)
568
57
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych
57
59
Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej
59
18
505
505-1 piece prażalnicze fluidezyjne
505
51
Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne
51
58
Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
58
20
506
506-3 odgazowywacze
506
510
Maszyny i urządzenia wiertnicze
510
511
Obudowy zmechanizowane
511
518
Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:
518
518-01 pomiarów magnetycznych
518-02 pomiarów geologicznych
518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych
535
Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali
535
Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych
Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników
579
579-000 dystrybutory
579
579-003 młynki młotkowe
579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne
579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych
580
Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych
580
581
Maszyny do robót budowlanych
581
582
582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg
582
25
501
501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji
501
501-1 porcelanowe młyny kulowe
511
Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych
511
524
Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu
524
571
571-8 autoklawy do hydrolizy
571
571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane
581
581-2 wibratory
581
581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku
06
4,5
600
Zbiorniki naziemne ceglane
600
601
Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)
601
623
623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN
623
641
Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)
641
648
Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe
648
657
Akumulatory hydrauliczne
657
660
Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane
660
10
6
Urządzenia techniczne
6
18
61
Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna
610 do 615
641
Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)
641
662
662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm
662
681
Kontenery
681
20
629
Telefony komórkowe
629
669
Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)
669
633
Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych
633
634
Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych
634
662
662-5 ekrany kinowe
662
644
644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla
644
664
Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych
664
25
644
644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie
644
07
7
70
Kolejowy tabor szynowy naziemny
70
71
Kolejowy tabor szynowy podziemny
71
72
Tramwajowy tabor szynowy
72
73
Pozostały tabor szynowy naziemny
73
77
Tabor pływający
77
14
700
700-7 drezyny i przyczepy do drezyn
700-7
710
710-01 lokomotywy akumulatorowe
710 do 03
710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu "Karlik"
710-02
i 710-03
710-10 do 14 wozy kopalniane
710-10
do 14
770
770-13 kontenerowce
770-13
773
773-1010 wodoloty
773-1010
780
Samoloty
780
781
Śmigłowce
781
743
Samochody specjalne
743
745
Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym
745
746
Ciągniki
746
747
Naczepy
747
   
748
Przyczepy
748
750
751
752
753
754
76
Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)
76
18
745
Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym
745
783
Balony
783
788
Inne środki transportu lotniczego
788
79
Środki transportu pozostałe  
20
740
Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe
740
741
Samochody osobowe
741
742
Samochody ciężarowe
742
744
Autobusy i autokary
744
782
Szybowce
782
08
10
805
Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne
805
806
Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem
806
14
803
803-0 do 1 maszyny biurowe

803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych

803
20
8
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
8
25
801
801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych
801
802
802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii
802
804
Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe
804

Objaśnienia:

1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa odpowiednio w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa odpowiednio w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa odpowiednio w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w art. 16i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa odpowiednio w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.