Miesięczne zestawienie sprzedaży na podstawie ewidencji VAT

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: TaxMachine:Często zadawane pytania

W księdze podatkowej wartość sprzedanych towarów rejestrujemy na podstawie miesięcznego wydruku komputerowego z prowadzonej przez nas dziennej ewidencji sprzedaży VAT. Czy postępujemy prawidłowo?

Jeżeli podatnik prowadzi odrębną ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o VAT, zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży towarów i usług mogą być dokonywane na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z tej ewidencji. Tak stanowi § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Miesięczne zestawienie przychodów ze sprzedaży sporządzone na podstawie ewidencji sprzedaży VAT, musi jednak zawierać co najmniej następujące dane:

  • datę i kolejny numer zestawienia,
  • sumę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług oraz o wartość towarów i usług niestanowiącą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i powiększoną o przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku od towarów i usług.

Tak więc dokonywanie zapisów w księdze podatkowej na podstawie miesięcznego zestawienia przychodów z ewidencji sprzedaży VAT jest prawidłowe, o ile zestawienie to zawiera określone wyżej dane. Sumę przychodów wynikającą z tego zestawienia należy wpisać do księgi podatkowej w kolumnie 7 „Wartość sprzedanych towarów i usług” na koniec miesiąca.