Zakresy działalności i podatnicy dla których nie można stosować ryczałtu

Z TaxMachine - dokumentacja
Wersja z dnia 12:04, 21 sie 2014 autorstwa Sebo (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Podatki:Spis treści

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów),
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów (z wyjątkiem: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (tabela poniżej),
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Opodatkowanie ryczałtem nie jest także możliwe w przypadku podatników:

 • podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
 • rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.


Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem


Lp. Symbol PKWiU Nazwa usługi

1

2

3

1 ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem

dotyczy wyłącznie:

— doradztwa w zakresie zarządzania lasem

2 41.00.10.0 Usługi objęte grupowaniem „Budynki mieszkalne”
3 41.00.20.0 Usługi objęte grupowaniem „Budynki niemieszkalne”
4 ex 42.1 Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową

dróg kołowych i szynowych dotyczy wyłącznie usług:

— realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli

5 ex 42.21 Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów dotyczy wyłącznie usług:

— realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

6 ex 42.22 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane

związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych dotyczy wyłącznie usług:

— realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

7 ex 42.91 Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane

z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej dotyczy wyłącznie usług:

— realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej

8 ex 42.99 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane dotyczy wyłącznie usług:

— realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich

9 46.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
10 46.14 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
11 46.18 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów
12 46.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju
13 52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
14 ex 52.10.19.0 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów dotyczy wyłącznie:

— usług magazynowania i przechowywania towarów wstrętach wolnocłowych

15 55.90.13.0 Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu
16 58.11.60.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.
17 58.12.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
18 58.14.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków
19 58.19.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych
20 58.21.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych
21 58.29.50.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych
22 ex dział 59 Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych z wyłączeniem:

— sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0),

— usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych (PKWiU 59.20.3),

— udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)

23 dział 60 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych
24 63.91.1 Usługi agencji informacyjnych
25 63.99 Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
26 Sekcja K Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
27 68.10.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
28 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
29 ex 68.3

z wyjątkiem: 68.32.1

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**

30 dział 69 Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego
31 ex dział 70 Usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa związane z zarządzaniem z wyłączeniem: — usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)
32 dział 71 Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych
33 dział 72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
34 dział 73 Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej
35 74.1 Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania
36 ex 74.20.2 Usługi fotograficzne specjalistyczne dotyczy wyłącznie:

— usług fotoreporterów,

— usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

37 74.3 Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych*
38 ex 74.90.1 Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane dotyczy wyłącznie:

— usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,

— usług prognozowania pogody,

— usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,

— usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa

39 ex 74.90.20.0 Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane z wyłączeniem: — usług doradców w zakresie agronomii
40 77.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
41 78.10.1 Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy
42 79.90.32.0 Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych
43 79.90.39.0 Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
44 dział 80 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyłączeniem:

— robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem

45 ex 81.10.10.0 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku dotyczy wyłącznie:

— usług związanych z obsługą budynków będących własnością rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe

46 ex 82.9 Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane z wyłączeniem: — usług przyjmowania telefonów
47 ex dział 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych z wyłączeniem:

— usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)***

48 ex dział 85 Usługi w zakresie edukacji* z wyłączeniem:

— usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),***

— usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0)

49 dział 86 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej*
50 87.10.10.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską
51 ex 87.20.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi dotyczy wyłącznie: — usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale
52 ex 87.30.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym dotyczy wyłącznie: — usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*
53 ex 88.99.1 Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane dotyczy wyłącznie:

— usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,*

— pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia

54 dział 90 Usługi kulturalne i rozrywkowe
55 ex dział 91 Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury

z wyłączeniem:

— usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1)***

56 dział 93 Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją
57 dział 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
58 96.09.1 Pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane

* Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.

** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17 % przychodów.

*** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5 % przychodów.

**** Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a.